Stanica technickej kontroly, pracovisko emisnej kontroly a kontroly originality.

Emisná kontrola

 Emisnou kontrolou motorového vozidla podľa vyhlášky č. 138/2018 Z. z. sa rozumie kontrola stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, a meraním zistené dodržanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora; ak výrobca neurčil emisné limity motora, dodržanie emisných limitov ustanovených vyhláškou.

Emisnej kontrole pravidelnej nepodlieha vozidlo kategórie M1 mazané zmesou paliva a mazacieho oleja (dvojtakt) a vozidlo kategórie L (motocykle a od nich odvodené vozidlá).

Prevádzkovateľ vozidla

je povinný pristaviť na emisnú kontrolu vozidlo čisté a nezaťažené. Pri emisnej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.

Pri emisnej kontrole musí byť prítomný prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla.

Pred začatím emisnej kontroly musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť na emisnú kontrolu doklady. Bez predloženia ustanovených dokladov technik emisnej kontroly nesmie vykonať emisnú kontrolu.

Emisná kontrola sa NEVYKONÁ, ak :

  • nie sú predložené ustanovené doklady,
  • nemožno naštartovať motor,
  • vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie,
  • je zistený zjavný únik prevádzkových médií,
  • vozidlo má poruchu na plynovom zariadení.


Certifikát ISO 37001