Stanica technickej kontroly, pracovisko emisnej kontroly a kontroly originality.

Doklady predkladané na emisnú kontrolu v zmysle (§50 vyhlášky 138/2018 Z.z.)

(1) Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla na vykonanie

  1. emisnej kontroly pravidelnej, emisnej kontroly zvláštnej a emisnej kontroly administratívnej predkladá
    1. doklad vozidla alebo potvrdenie o zadržaní, ak ide o vozidlo, ktorému je doklad vozidla zadržaný alebo výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru, ak je doklad vozidla stratený,
    2. protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na zemný plyn, ak montáž plynového zariadenia je vykonaná v rámci prestavby vozidla v Slovenskej republike,
    3. doklady podľa § 29 ods. 8 zákona, ak ide o emisnú kontrolu administratívnu na základe § 45 ods. 1 písm. c) prvého bodu zákona a prevádzkovateľ pri schvaľovaní podľa § 29 zákona predložil doklad o vykonaní emisnej kontroly v členskom štáte alebo zmluvnom štáte,

  2. emisnej kontroly opakovanej predkladá doklady pre príslušný druh pôvodnej emisnej kontroly.

Pri emisnej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby sa okrem dokladov podľa odseku 1 predkladá aj potvrdenie o vykonanej dezinfekcii vozidla vykonanej pred vykonaním emisnej kontroly.


Certifikát ISO 37001