Kontrola originality

Rezervujte si termín technickej kontroly rýchlo a jednoducho na Donivo STK.

Kontrola originality

Donivo STK zabezpečuje v Banskej Bystrici okrem technickej a emisnej kontroly aj kontrolu originality vozidiel. Sme odborníci s bohatými skúsenosťami a moderným vybavením, ktoré nám umožňuje poskytovať najvyššiu kvalitu služieb. Ak hľadáte dôkladnú a spoľahlivú kontrolu, čo vám dá istotu, že vaše vozidlo je v súlade s predpismi a bezpečnostnými štandardmi, ste na správnom mieste. Sme hrdí na transparentnosť a výhodné ceny našich služieb. Všetky potrebné informácie o kontrole originality nájdete nižšie na tejto stránke. Ak potrebujete poradiť alebo sa infomovať o cene a procese kontroly originality vozidla, neváhajte nás kontaktovať. Náš tím skúsených odborníkov je pripravený vám pomôcť.

Ktoré vozidlá podliehajú kontrole originality

  Kontrole originality od 1.1.2008 (725/2004 Z. z.) podliehajú vozidlá:

  • jednotlivo dovezené zo zahraničia
  • vozidlá po prestavbe

  Kontrole originality od 1.2.2009 (8/2009 Z. z.) podliehajú vozidlá ak:

  • ide o odhlásenie vozidla do cudziny
  • ide o výmenu podvozka alebo karosérie, na ktorej sa nachádza identifikačné číslo vozidla VIN alebo identifikátor, ktorý bol úradne pridelený
  • ide o zmenu farby alebo farebného vyhotovenia vozidla
  • osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, nepožiada orgán Policajného zboru ani do 30 dní odo dňa, keď sa na ňu vozidlo previedlo, o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ

  Kontrole originality od 1.9.2009 (307/2009 Z. z.) podliehajú vozidlá ak ide o:

  • opätovné schválenie (na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách) vozidla vyradeného z evidencie z dôvodu jeho odcudzenia
  • pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN Štátnym dopravným úradom
  • vydanie osvedčenia o evidencii prevádzkovateľovi vozidla kategórie L, M, N, O, T, C, R, PS a LS, ktoré majú vydané technické osvedčenie vozidla a neboli prihlásené do evidencie vozidiel
  • vydanie technického osvedčenia vozidla prevádzkovateľovi vozidla kategórie S a PN a výmenných nadstavieb, ktoré nemajú vydané technické osvedčenie vozidla podľa predpisov účinných do 1. decembra 2006
  • povolenie výnimky z ustanovení § 5 až 8, 14 až 16b, 18 až 20 a 22 zákona 725/2004 Z. z. už prevádzkovaného vozidla v premávke na pozemných komunikáciách

  Kontrola originality a zhodnosti vozidla sa vykonáva v stacionárnom pracovisku kontroly originality alebo v mobilnom pracovisku kontroly originality meraním a nedeštruktívnym skúmaním so zameraním na zisťovanie stôp neoprávneného vonkajšieho zásahu do konštrukcie vozidla alebo do dokladov vozidla v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených zákonom č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona a podľa metodík vydaných ministerstvom. Kontrolou originality sa kontrolujú identifikátory vozidla, ktorými sú výrobcom pridelené identifikačné číslo vozidla VIN a iné označenia vozidla a jeho komponentov určujúce identitu vozidla s dokladmi vozidla, ich originalita a pravosť.

  Druhy kontrol originality

  • kontrola originality základná
  • kontrola originality skrátená
  • kontrola originality administratívna
  • kontrola originality opakovaná

  Kontrola originality základná

  Vykonáva v rozsahu:

  • merania a nedeštruktívneho skúmania stôp, neoprávneného vonkajšieho zásahu do konštrukcie vozidla alebo dokladov vozidla,
  • porovnania identifikačných údajov a evidenčných údajov nachádzajúcich sa na vozidle s údajmi uvedenými v dokladoch vozidla,
  • kontroly a posúdenia stavu identifikátorov vozidla podľa kontrolných úkonov ustanovených metodikou na vykonávanie kontroly originality,
  • porovnania identifikačných údajov vozidla a údajov uvedených v dokladoch vozidla s údajmi v evidencii vozidiel, ak ide o vozidlo prihlásené do evidencie,
  • overenia údajov o vozidle v pátracích evidenciách na účel zistenia jeho odcudzenia alebo na účel, či sa na vozidle nepoužila tabuľka alebo tabuľky s evidenčným číslom alebo s osobitným evidenčným číslom, po ktorom bolo vyhlásené pátranie.

  Kontrola originality skrátená

  Kontrola originality skrátená sa vykonáva na vozidlách prihlásených do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, ak ich dátum prvej evidencie je pred 1. januárom 1996; v ostatných prípadoch sa vykonáva kontrola originality základná.

  Vykonáva sa v skrátenom rozsahu ako kontrola originality základná. Skrátený rozsah je v kontrole a posúdení stavu identifikátorov vozidla.

  Kontrola originality opakovaná

  Kontrola originality opakovaná sa vykonáva v čiastočnom rozsahu kontroly originality základnej alebo skrátenej so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri kontrole originality a to do 30 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly.

  Pri kontrole originality

  Pred začatím kontroly originality musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť na kontrolu originality doklady v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie zákona (725/2004 Z. z.). Bez predloženia ustanovených dokladov technik kontroly originality nesmie vykonať kontrolu originality.

  Kontrolu originality možno vykonať podľa voľby prevádzkovateľa vozidla na pracovisku kontroly originality príslušnom podľa typu pracoviska a kategórie vozidla.

  Počas kontroly originality sa môže prítomný prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla zdržiavať len v priestoroch určených pre zákazníka

  Bez predloženia ustanovených dokladov kontrolný technik nesmie vykonať kontrolu originality.

  Doklady predkladané na kontrolu originality

  Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla je povinný predložiť nasledovné doklady:
  preukaz totožnosti spolu s ďalšími dokladmi:

  Preukaz totožnosti

  Ak ide o vozidlo prihlásené do evidencie v Slovenskej republike sú potrebné tieto doklady:

  • žiadosti o zápis zmeny údajov o výmene karosérie,
  • oznámenia alebo zistenia, že na vozidle boli vykonané neoprávnené vonkajšie zásahy do jeho konštrukcie alebo jeho dokladov,
  • oznámenia alebo zistenia, že pridelené identifikačné číslo vozidla VIN je poškodené alebo nečitateľné.

  Ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel sú potrebné tieto doklady:

  • doklad o nadobudnutí vozidla,
  • osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu z krajiny pôvodu alebo zo štátu, kde bolo evidované spolu s úradne overeným prekladom (preklad sa nepožaduje pokiaľ je v českom jazyku),
  • úradne overený doklad o vyradení vozidla z evidencie v štáte, v ktorom bolo vozidlo evidované (preklad sa nepožaduje pokiaľ je v českom jazyku), ak sa takýto doklad v štáte vývozu vydáva,
  • doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak ide o vozidlo dovezené zo štátu mimo Európsku úniu.

  Ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel a má vydané technické osvedčenie vozidla sú potrebné tieto doklady:

  • doklad o nadobudnutí vozidla,
  • úradne overený preklad technického osvedčenia vozidla (preklad sa nepožaduje pokiaľ je v českom jazyku),
  • doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak ide o vozidlo dovezené zo štátu mimo Európsku úniu

  Ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel sú potrebné tieto doklady:

  • doklad o nadobudnutí vozidla,
  • vyhlásenie žiadateľa, že vozidlo nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v inom štáte,
  • návrh na spracovanie základného technického opisu vozidla vydaného poverenou skúšobňou alebo doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu (ak má na tento typ platný základný technický opis vozidla).

  Ak ide o vozidlo vyradené z evidencie vozidiel z dôvodu jeho odcudzenia pred opätovným schválením na premávku sú potrebné tieto doklady

  • doklad orgánu Policajného zboru o oznámení odcudzenia vozidla,
  • doklad orgánu Policajného zboru o vyradení vozidla z evidencie vozidiel,
  • doklad orgánu Policajného zboru o vrátení vozidla.

  Ak ide o vozidlo, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie sú potrebné tieto doklady:

  • technické osvedčenie vozidla alebo doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia technického osvedčenia vydaného políciou.

  Umiestnenie VIN

  Tešíme sa na Vašu návštevu

  Od 1.9.2009 ponúka naše pracovisko kontroly originality v Banskej Bystrici novú službu pre motoristov a to umiestnenie VIN- čísla /číslo karosérie/.VIN umiestni a upevní na vozidlo pracovisko kontroly originality podľa §85a zákona č. 725/2004 Z. z. (novela 307/2009 Z. z.) a podľa metodického pokynu č. 19/2009.

  Návrat hore