Technická kontrola

Rezervujte si termín technickej kontroly rýchlo a jednoducho na Donivo STK.

Technická kontrola

Donivo STK zabezpečuje technickú kontrolu vozidiel v Banskej Bystrici. Sme odborníci s dlhoročnými skúsenosťami a sústredíme sa na poskytovanie najvyššej kvality služieb. Našim cieľom je postarať sa o to, aby vaše vozidlo splnilo všetky potrebné technické normy a bezpečnostné požiadavky.
Pri návšteve našej prevádzky sa môžete spoľahnúť na profesionálny a individuálny prístup ku každému zákazníkovi. S nami môžete byť istí, že vaše vozidlo prejde dôkladnou technickou kontrolou za výhodnú cenu. Sme tu, aby sme vám poskytli kompletné informácie a poradili vám s akýmkoľvek problémom, ktorý môže vzniknúť v súvislosti s technickou kontrolou vozidla. Náš tím odborníkov je pripravený vám pomôcť s každým krokom procesu technickej kontroly. Kontaktujte nás ešte dnes a rezervujte si termín práve u nás.

Technická kontrola je podľa zákona č. 106/2018 Z. z., § 106 prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek. Technická kontrola sa vykonáva podľa jednotlivých druhov kontrol v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených týmto zákonom, všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona a podľa metodík vydaných ministerstvom.

Druhy technických kontrôl

Pravidelná
Administratívna
Zvláštna
Na prepravu nebezpečných vecí
Na vydanie prepravného povolenia
Opakovaná
DONIVO STK s.r.o. vykonáva všetky druhy kontrôl okrem technickej kontroly na prepravu nebezpečných vecí.

Prevádzkovateľ vozidla

je povinný pristaviť na technickú kontrolu vozidlo čisté s povinnou výbavou bez založených krytov kolies (puklíc). Vozidlo záchrannej služby určené na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidlo určené na prepravu uhynutých zvierat a vozidlo pohrebnej služby sa musí na technickú kontrolu pristaviť vydezinfikované.

Pri technickej kontrole musí byť prítomný prevádzkovateľ (vodič) vozidla. Na kontrolnej linke vedie vozidlo kontrolný technik alebo na jeho pokyn prevádzkovateľ (vodič) vozidla. Skúšobnú jazdu s vozidlom môže kontrolný technik vykonať len so súhlasom prevádzkovateľa (vodiča) vozidla a so súhlasom oprávnenej osoby.

Technická kontrola sa nevykoná ak:

nie sú predložené ustanovené doklady,
nemožno naštartovať motor
vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie
je zistený zjavný únik prevádzkových médií
vozidlo má poruchu na plynovom zariadení

Hodnotenie technického stavu vozidla

Pri technickej kontrole sa technický stav vozidla alebo funkcia a činnosť jednotlivých systémov, komponentov hodnotia trojstupňovou klasifikáciou:

1. stupeň vyznačený písmenom „A“ stav s ľahkou chybou, ktorá nemá vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla v premávke na pozemných komunikáciách. Vozidlo je spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,

2. stupeň vyznačený písmenom „B“ – stav s vážnou chybou, ktorá má vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla, ale bezprostredne neohrozuje prevádzku vozidla v premávke na pozemných komunikáciách. Vozidlo je dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,

3. stupeň vyznačený písmenom „C“ – stav s nebezpečnou chybou, ktorá má vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla a bezprostredne ohrozuje prevádzku vozidla v premávke na pozemných komunikáciách, bezpečnosť osôb a majetku, životné prostredie alebo poškodzuje pozemné komunikácie. Vozidlo je nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

Lehoty technických kontrol pravidelných

Ako často je potrebné s vaším vozidlom chodiť na technickú kontrolu?

 1. v lehote do štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v štvorročných lehotách podlieha vozidlo
  1. kategórie L3eA1,
  2. kategórie L4eA1,
  3. kategórie L6e iné ako v písmene b) šiestom bode,
  4. kategórie O2,
  5. kategórie Ta,
  6. kategórie R2,
  7. kategórie R3a,
  8. kategórie R4a,
 2. v lehote do štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách podlieha vozidlo
  1. kategórie L3eA2,
  2. kategórie L3eA3,
  3. kategórie L4eA2,
  4. kategórie L4eA3,
  5. kategórie L5e,
  6. kategórie L6e so zdvihovým objemom motora presahujúcim 125 cm3,
  7. kategórie L7e,
  8. kategórie M1,
  9. kategórie N1,
  10. kategórie Tb,
  11. kategórie R3b,
  12. kategórie R4b,
 3. v lehote do jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách podlieha vozidlo
  1. kategórie M2,
  2. kategórie M3, ktoré po ôsmich rokoch od prvého prihlásenia do evidencie podlieha technickej kontrole pravidelnej periodicky v polročných lehotách,
  3. kategórie N2,
  4. kategórie N3,
  5. kategórie O3,
  6. kategórie O4,
  7. používané na taxislužbu,
  8. kategórie L3e, M1, N1 a T používané v autoškole ako výcvikové vozidlo,
  9. kategórie M a N používané
   1. na zdravotnícku záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy,
   2. na banskú záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy,
   3. ako sanitné vozidlá,
   4. na poruchovú službu plynárenských zariadení, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy.

Doklady predkladané na technickú kontrolu v zmysle

V zmysle (§50 vyhlášky 138/2018 Z.z.) prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá na vykonanie:

A. technickej kontroly pravidelnej, technickej kontroly zvláštnej a technickej kontroly administratívnej
1. doklad vozidla alebo potvrdenie o zadržaní, ak ide o vozidlo, ktorému je doklad vozidla zadržaný, alebo výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru, ak je doklad vozidla stratený,
2. protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na zemný plyn, ak montáž plynového zariadenia je vykonaná v rámci prestavby vozidla,
3. doklady podľa § 29 ods. 8 zákona, ak ide o technickú kontrolu administratívnu na základe § 45 ods. 1 písm. c) prvého bodu zákona a prevádzkovateľ pri schvaľovaní podľa § 29 zákona predložil doklad o vykonaní emisnej kontroly v členskom štáte alebo zmluvnom štáte,
4. certifikát o vykonaní opravy vozidla vydaný certifikovaným miestom opravy, ak ide o vozidlo podľa § 45 ods. 1 písm. d) zákona,
B. technickej kontroly na vydanie prepravného povolenia
1. doklady podľa písmena a) 1.
2. doklad o zhodnosti s technickými požiadavkami,
C. technickej kontroly opakovanej doklady pre príslušný druh technickej kontroly.

Pri technickej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby sa okrem dokladov podľa odseku 1 predkladá aj potvrdenie o vykonanej dezinfekcii vozidla vykonanej pred vykonaním emisnej kontroly.

Cenník Technickej Kontroly

*Znížená cena za opakovanú kontrolu platí pri vykonaní pravidelnej TK v našej STK.
Návrat hore